Orientering om udskudt børnehavestart

Til forældre med børn i Kerteminde Kommunes dagtilbud:

Orientering om udskudt børnehavestart

Byrådet har besluttet, at børnehavestart i kommunen rykkes til måneden efter, at barnet er fyldt 3 år – gældende allerede fra 1. maj 2022.

Det vil for eksempel betyde, at et barn, der oprindeligt skulle være startet i børnehave den 1. maj i stedet skal starte 1. august.

Pladsanvisningen rykker dit barns opskrivningsdato, og barnets anciennitet forbliver uændret.

Grundlag for beslutningen

I 2020 vedtog Regeringen og dens aftalepartier Minimumslovgivningen, der fastsætter hvor meget pædagogisk personale, der minimum skal være ansat i daginstitutionerne. Af lovgivningen fremgår det, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Som supplement hertil besluttede samme kreds, at normeringen følger barnet.

Det betyder, at børn der starter i børnehave før de fylder tre år stadig skal have en normering svarende til et vuggestuebarn, altså 1 pædagogisk per-sonale til 3 børn.

Som led i at implementere minimumsnormeringslovgivningen, har Byrådet besluttet, at normeringen skal følge barnet allerede fra den 1. august 2022, men indfasning allerede fra 1. maj 2022.

Kan børnehavestart alligevel ske før barnet er fyldt 3 år?

Der kan opstå situationer, hvor et barn af forskellige årsager ikke kan for-blive i deres nuværende pasningstilbud frem til den fremrykkede børneha-vestart. Derfor vil der være en overgangsperiode henimod 2024, hvor den nationale lovgivning træder i kraft.

Hvis dit barn for eksempel vil få to skrift inden for ganske kort tid, kan det muligvis optages i børnehave, selvom barnet ikke er fyldt 3 år. I disse tilfælde skal du kontakte Pladsanvisningen på tlf.: 65 15 11 90 eller send en sikker mail her.

Med venlig hilsen

Pladsanvisningen

Træffetider:

Mandag – torsdag: Kl. 08.15 – 09.15 og 13.00 - 14.00

Fredag: Kl. 08.15 – 09.15