BØRNEHAVEN

Anette Larsen

Pædagogisk leder
anl@kerteminde.dk
Tlf. 24919426

Hvem er vi?

Børnehuset Nymarken er en kommunal institution med børn i alderen 0,6 – 6 år.

Vi er en del af en landsbyordning, som foruden børnehuset også omfatter Nymarksskolen med 0-9 klasse samt SFO’en. Vores dagplejere i området har legestue i huset hver mandag. Alt dette betyder at vi har en unik mulighed for at lave de bedste overgange for vores børn både fra dagpleje, vuggestue og til skolen. Vi har også mulighed for at benytte skolens lokaler, så som gymnastiksal, multisal samt biblioteket. (Se mere under Banden)

Børnehuset har to stuer/basisgrupper og en vuggestuegruppe og er normeret til 43 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Alle børn hører til en stue/basisgruppe, men da vi lægger vægt på at have ”åbne døre”, går børnene ofte på besøg hos hinanden. Dog er vuggestuen skærmet og modtager kun besøg efter aftale.

På hver stue er der personale som er særlig opmærksomme på barnets trivsel og udvikling og forældresamarbejdet. Vi har en tæt dialog med forældrene da det har stor betydning for børnenes udvikling / trivsel / læring og lyst til leg.

Leg har en værdi i sig selv og er en gennemgående del af vores hverdag. Vi har stor fokus på børnenes spontane og selvorganiserede leg, at der er mulighed for at lege mange forskellige lege og mange forskellige steder i huset. Vi anerkender og respektere børnenes leg og giver den plads i hverdagen. Der er god mulighed for at skabe lege i de små rum, der er mange gode kroge og mindre rum, som giver mulighed for fordybelse.

Fællesrummet giver god plads til mange gode lege, huler, bus, operationsbord m.m.

Vi forsøger at have stor opmærksomhed på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig, så vi løbende vurdere, om det er nødvendigt at rammesætte legen, så børnene trives i legen, at de føler en positiv oplevelse af at være med, at de afprøver forskellige roller i legene

Vi vægter Natur og udeliv højt, vi har en fantastiks stor legeplads under stadig udvikling, med træer, bær buske, kroge hvor det er muligt at lave små, huler og lege gemmeleg. Der er selvfølgelig også de traditionelle ting, som gynger, klatrestativ, bålhytte, sandkasse og Mooncar bane. En legeplads hvor fantasien kan blomster og børnene kan udfordres motorisk.

Hverdagen i Børnehuset

• I Nymarkens Børnehus skaber vi et trygt og hjemligt miljø, hvor der er tid og rum til såvel fordybelse og spontanitet – børnene lever i nuet og leger frit. Vi støtter børnenes egne initiativer, og tilstræber at lave et fællesskab deraf.

• Vi giver børnene opgaver/ansvar efter alder og individuel udvikling, for at fremme selvværd, selvstændighed og selvhjulpenhed.

• Kropslig udfoldelse og musiske oplevelser er en vigtig del af vores dagligdag. (fx. leg i gymnastiksalen og på legepladsen, pudekampe, sang og dans i musikrummet, o.a. kreative aktiviteter).

• Vi støtter børnenes sproglige og sociale udvikling gennem dialog, højtlæsning, rim, remser, sang.

• Vi holder samling, hvor børnene øver sig i sociale, personlige og sproglige kompetencer.

• Vi samler de ældste børn til aktiviteter særligt tilrettelagt for kommende skolebørn.

• Vi får kulturelle oplevelse ved museumsbesøg, besøg på spændende steder i lokalområdet, osv.

• Vi vægter oplevelser i og med naturen.

• Vi tager på ture ud af huset, hvor vi leger og lærer.

Neuroaffektive tilgang

I Børnehuset Nymarken arbejder vi ud fra den Neuroaffektive udviklingspsykologi som er en pædagogisk tilgang der bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning og giver indsigt i hvordan vi udvikler os som mennesker. I den Neuroaffektive udviklingspsykologi er der en grundlæggende forståelse af, at mennesket er socialt: At vi udvikler os, vores personlighed, følelser og hvordan vi agere socialt gennem de interaktioner, vi har med andre.

Teorien går ud på, at vi har en hjerne, der udvikler sig i tre niveauer i takt med vores alder: Krybdyrhjernen (Det autonome system), der styre vores mest basale behov. Pattedyrhjernen (Det limbiske system), der tager sig af følelser og tilknytning – og den præfrontale hjerne, der lærer os kognition, læring og mentalisering.

I Neuroaffektive udviklingspsykologi inddeles hjernen i et sansende, et følelende og et rationelt tænkende lag. Susan Hart beskriver hjernens tre niveauer som et landkort, hvor vi i takt med vores alder bevæger os op i hjernens udvikling.
Måden vi arbejder med Neuroaffektiv tilgang, er ved hjælp af de tre Neuroaffektive kompasser, hvor vi kortlægger og analysere, på hvilket af hjernens tre niveauer barnet befinder sig og den viden kan hjælpe os med at skabe den bedste og mest hensigtsmæssige indsats. Vi kan nemlig skabe udvikling for at barn på det rette niveau, og tilrettelægge en pædagogisk indsats efter om, et barn skal guides til at regulere sig, rumme positive og negative følelser, eller metallisere. Vi har derved altid øje for barnets zone for nærmeste udvikling.

Udover teori og metoder/redskaber til at kortlægge et barns adfærd, er selvagens et vigtigt element i den Neuroaffektive udviklingspsykologi. Selvagens er evnen til at være bevidst om, i hvilket kompas vi som fagpersoner selv befinder os i. Er vi låst fast i ubehag eller negative følelser, når vi interagere med et barn eller kollega? Og hvordan kan vi rykke os.

Børn skal have mange følelsesmæssige kompetencer for at kunne begå sig i sociale sammenhæng. Derfor går meget af børnehavealderen med at lære samarbejdende relationer og løse konflikter. Og lære, hvordan man kan være med i en gruppe, så man får fordele af det selv, men også så det er givende for andre. Alt dette skal børn lære i de tidlige år, inden krav om kognitiv læring kommer i spil. Lad børn, indtil de er 5-6 år, få tid til at udvikle følelser og motorik og give dem tid til at lege, for det vil give dem grundforudsætningerne for at kunne udfolde deres kognitive evner senere

Personale i Børnehaven

Peter Slifsgaard

Distriktsleder
pxs@kerteminde.dk
Tlf. 50 45 70 13

Anette Larsen

Pædagogisk leder
anl@kerteminde.dk
Tlf. 24 91 94 26

Bo Nilsson

Pædagog på Mekanikken
bnn@kerteminde.dk

Berit Brendstrup Nielsen

Pædagog på Mekanikken
bbn@kerteminde.dk

Lisbet Viborg

Pædagog på Eventyrstuen
lvx@kerteminde.dk

Signe H. Jacobsen

Pædagogmedhjælper på Naturgrotten/Mekanikken
sija@kerteminde.dk

Tine Vølund

Pædagog på Naturgrotten
trv@kerteminde.dk

Maria Eriksen

Pædagog på Eventyrstuen
mge@kerteminde.dk